المان پست گرید

کلاف مبل
مبلمان راحتی از دو قسمت کلی کلاف مبل و رویه تشکیل شده است. قسمت کلاف آن از چوب ...